ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Ανακοινώσεις
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου Λτδ, στα πλαίσια του «Μέτρου 19-LEADER» της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών των Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014-2020, Δράση 19.2.1 «Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες» προχωρά στην υλοποίηση δύο Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Κατάρτισης στα πιο κάτω αντικείμενα: Α) Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης και Αναψυχής» Β) Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο αντικείμενο «Διαχείριση Ολικής Ποιότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ..
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή θέση Λειτουργού Αλιείας. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο info@anetel.com μέχρι την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00. ..
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ (ΟΤΔ) σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη της 1ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Δράση 19.2.4: «Δράσεις Συνεργασίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών των Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014-2020. ..
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την 2η Εκδήλωση ενδιαφέροντος της Δράσης 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» μετατίθεται από τις 14 Μαΐου 2021, στις 30 Ιουνίου 2021...
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ (ΟΤΔ) σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη της 2ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών των Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014-2020. Στόχος της Δράσης είναι η στήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό (π.χ παραδοσιακά εστιατόρια ή καφενεία, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα λιανικής πώλησης που σχετίζονται με γεωργικά προϊόντα, καθώς και εμπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον πολιτισμό, την παράδοση, τα τοπικά προϊόντα). Όλες οι Δράσεις συστήνεται να δίνουν έμφαση στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος ή/και του παραδοσιακού χαρακτήρα της κυπριακής υπαίθρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί ανέρχεται στο ποσό των €400.000 από το οποίο οι €212.000 αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή (53%) που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και οι €188.000 την Εθνική Συμμετοχή (47%). Η ενίσχυση χορηγείται στον Δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του Έργου. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης δύναται να τροποποιηθεί από την ΟΤΔ, αναλόγως και των διαθέσιμων πιστώσεων της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης, μετά από έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής. Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές ή μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα με την υλοποίηση της δράσης τους σε αγροτικές περιοχές, φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές και γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού. Οι δυνητικοί δικαιούχοι/αιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για χορηγία η οποία θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ. Περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ είναι οι ακόλουθες κοινότητες: Άγιοι Βαβατσινιάς, Αλαμινός, Αχερίτου/Βρυσούλες, Βαβατσινιά, Βάβλα, Δελίκηπος, Καλαβασός, Κάτω Δρυς, Κάτω Λεύκαρα, Κλαυδιά, Λάγεια, Μαρί, Μαρώνι, Μελίνη, Μενόγεια, Οδού, Πάνω Λεύκαρα, Σκαρίνου, Τόχνη, Τρούλλοι, Χοιροκοιτία, Ψεματισμένος, Άγιος Θεόδωρος, Ορά, Δήμος Αθηένου, Αγγλισίδες, Αγία Άννα, Αλεθρικό, Βορόκληνη, Κίτι, Κόρνος, Μαζωτός, Μοσφιλωτή, Καλό Χωριό Λάρνακας, Αυγόρου και Άχνα. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων γίνεται από την ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της ΟΤΔ. Οι αιτήσεις οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα περνούν σε επόμενο στάδιο κατά το οποίο θα αξιολογούνται/ βαθμολογούνται με βάση σύστημα μοριοδότησης μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πιστώσεων. Το κατώτατο ποσό χορηγίας (Δημόσιας Χρηματοδότησης) είναι το ποσό των €10.000 και ανώτατο ποσό χορηγίας το ποσό των €200.000. Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης. Στις επενδύσεις που γίνονται στις ορεινές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΑ 2014-2020, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης. Η Πρόσκληση και τα Παραρτήματα της, διατίθενται στα γραφεία της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου ΛΤΔ» στη Διεύθυνση Αγίου Λάζαρου 2Β, Ορόκλινη, Λάρνακα, Κύπρος, Τ.Κ. 7040, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (με διευθέτηση ραντεβού). Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ στο www.anetel.com Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από την 1η Φεβρουαρίου 2021 μέχρι την 14η Μαΐου 2021. ..
Αριθμός πρόσκλησης: 4.1/4.3.1.1/01/09.2019 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν (δημιουργία νέων επιχειρήσεων) με τη μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων σε ότι αφορά το χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Μέσω του Σχεδίου δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  Κατηγορία 1. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση μονάδων Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων  Κατηγορία 2. Επενδύσεις που αφορούν το Λιανικό Εμπόριο Αλιευμάτων από πλανόδιους πωλητές.  Κατηγορία 3. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση μονάδων Μεταποίησης Αλιευτικών Προϊόντων Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, στα γραφεία της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες της Εταιρείας (8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.), αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής πλήρως συμπληρωμένα στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.anetel.com/page.php?&lng=GR&id=146..
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: 896,200.00 ΕΥΡΩ. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Ελάχιστος Προϋπολογισμός έργου: €50.000 Μέγιστος Προϋπολογισμός Έργου: €896.200 Οι Δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της Δράσης είναι οι ακόλουθες: 1) Βασικές υπηρεσίες για τον πληθυσμό της περιοχής: Αφορά έργα για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον τοπικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της αναψυχής και του πολιτισμού, καθώς και των σχετικών υποδομών. Ενδεικτικά, τα έργα μπορεί να αφορούν Αναπλάσεις πλατειών, αναπαλαίωση παλιών κτιρίων/ νέα κτίρια για Πολιτιστικά κέντρα, Πολυκέντρα Νεότητας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Βιβλιοθήκες και Βιβλιοθήκες νέας τεχνολογίας, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας ή και Διανυκτέρευσης Ηλικιωμένων κ.α. 2) Τουριστικές Υποδομές Μικρής Κλίμακας: Αφορά έργα δημόσιας χρήσης, όπως υποδομές αναψυχής, τουριστικής πληροφόρησης και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας. Ενδεικτικά, τα έργα μπορεί να αφορούν Κέντρα Πληροφόρησης και Θεματικά ή Τοπικά/Περιφερειακά Μουσεία. 3) Αποκατάσταση και Αναβάθμιση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς: Αφορά έργα που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αλιευτικών τοπίων και τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ενδεικτικά, τα έργα μπορεί να αφορούν στην ανάπλαση και την επέκταση των υποδομών των περιοχών, όπως η ανάπλαση και η προστασία των δημόσιων χώρων (π.χ. πλατείες, πεζοδρόμια, χώροι πρασίνου, εξοπλισμός ανοικτού χώρου, κλπ.). Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται επίσης και η Αποκατάσταση Εξωτερικών Όψεων Ιδιωτικών Κτιρίων. Επίσης, έργα που αφορούν την προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών στοιχείων του ανθρωπογενούς και αλιευτικού περιβάλλοντος Επίσης, περιλαμβάνονται έργα για την αξιοποίηση τοποθεσιών ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, μονοπάτια και βελτίωση θέσεων θέας των αλιευτικών περιοχών. 4) Θαλάσσια Συγκοινωνία-Προσβασιμότητα: Αφορά έργα που συνδέονται με τη βελτίωση της θαλάσσιας συγκοινωνία και προσβασιμότητας των αλιευτικών περιοχών και βελτίωση των σχετικών υποδομών. Ενδεικτικά, τα έργα μπορεί να αφορούν πλωτές πλατφόρμες, εξέδρες-προβλήτες, αποβάθρες και ράμπες, θαλάσσιο τραμ κτλ. • Το ύψος ενίσχυσης θα φτάνει το 100% ανάλογα με το ισχύον Ποσοστό Συμμετοχής της Κοινότητας/ Δήμου για την υλοποίηση έργων υποδομής από τον κρατικό προϋπολογισμό. • Δεν είναι επιλέξιμα έργα που αφορούν την κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυόσκαλλων. ..
Μέσα από τη Δράση 4.3.4.1 «Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις που θα δίνουν την ευκαιρία στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής παρέμβασης, στους τοπικούς (και υπερτοπικούς) συνδέσμους των αλιέων, καθώς και στους πολιτιστικούς φορείς και τα οργανωμένα σύνολα, να αναδείξουν, να προβάλουν και να προωθήσουν την αλιευτική ταυτότητα και χαρακτήρα της περιοχής, μέσα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων – φεστιβάλ, συγκεκριμένου θεματικού περιεχομένου, άμεσα συνδεδεμένου με την αλιευτική δραστηριότητα, τα αλιευτικά προϊόντα, την προβολή των παραδοσιακών αλιευτικών επαγγελμάτων, και της τοπικής γαστρονομίας καθώς και στην ανάδειξη της αξίας του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης. ..
Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου ΛΤΔ» σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη του Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.3.2: «Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER Επαρχιών Λάρνακας- Αμμοχώστου 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες στον πάρακάτω σύνδεσμο http://anetel.com/page.php?&lng=GR&id=145 ..
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν (δημιουργία νέων επιχειρήσεων) με τη μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων σε ότι αφορά το χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Μέσω του Σχεδίου δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  Κατηγορία 1. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση μονάδων Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων  Κατηγορία 2. Επενδύσεις που αφορούν το Λιανικό Εμπόριο Αλιευμάτων από πλανόδιους πωλητές.  Κατηγορία 3. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση μονάδων Μεταποίησης Αλιευτικών Προϊόντων Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, στα γραφεία της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες της Εταιρείας (8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.), αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής πλήρως συμπληρωμένα. ..
Νέα 1 - 10 από 68 [Σελίδες 7]

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email