ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Περίληψη

Το LEADER είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωση μέσα από την οποία οι φορείς των αγροτικών περιοχών συνενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργούν τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), οι οποίες εφαρμόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η ανάπτυξη στην περιοχή τους. Η πρωτοβουλία LEADER εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Κατά την περίοδο αυτή, οι ΟΤΔ απέκτησαν σημαντικές εμπειρίες και δεξιότητες οι οποίες θα αποτελέσουν την βάση για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης της Ο.Τ.Δ. ΑΝΕΤΕΛ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα με τις δράσεις της καθώς και την εγκεκριμένη δαπάνη για κάθε δράση.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΡΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

19.1

Προπαρασκευαστική Υπστήριξη

40.000

19.2

Στήριξη για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

3.362.678

19.3

Προετοιμασία και υλοποίηση έργων συνεργασίας των ΟΤΔ

134.590

19.4

Έξοδα Λειτουργίας - Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξη

646.034

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.183,302


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

Προπαρασκευαστική Υποστήριξη

 

 

 

 

 

 

Στήριξη για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

 

 

 

 

 

 

Προετοιμασία και υλοποίηση έργων συνεργασίας των ΟΤΔ

 

 

 

 

 

 

Λειτουργικά Έξοδα

 

 

 

 

 

 

Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email