ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Ανακοινώσεις
Το ΣΕΠ παρέχει ένα πλαίσιο για κατάρτιση και ανάπτυξη του ατόμου, δίνοντάς του τη δυνατότητα να εξεταστεί και να πιστοποιηθεί η ικανότητά του να αποδώσει αποτελεσματικά σε καθορισμένο επίπεδο Επαγγελματικού Προσόντος (ΕΠ). Οι υποψήφιοι μπορούν να αποκτήσουν το επαγγελματικό προσόν ανεξάρτητα του πως απέκτησαν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου αφορά στην παροχή ευκαιριών για απόκτηση επαγγελματικών προσόντων ..
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και αποβλέπει στην καταπολέμηση της απροθυμίας τους να προσλάβουν άτομα με αναπηρία, είτε λόγω της εντύπωσης ότι δεν θα είναι αποδοτικά ή/και λόγω του ότι το ύψος του μισθού λειτουργεί ως αντικίνητρο...
Ο κύριος στόχος των Δικτύων Μεταφοράς είναι να βελτιώσει την ικανότητα των πόλεων στη διαχείριση βιώσιμων αστικών πολιτικών και πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης και σχεδίων δράσης σε ευρωπαϊκές πόλεις. ..
Η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει πολλές κοινές προκλήσεις - συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ανάπτυξης, της ανεργίας των νέων, της κοινωνικής ένταξης, της χειραφέτησης των γυναικών, των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος - οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα με κοινές λύσεις...
Η χορηγία αφορά τη συντήρηση/αποκατάσταση της οικοδομής και παρέχεται ως ενιαίο σύνολο μόνο για την ολοκληρωμένη συντήρησή της,μια μόνο φορά. Είναι δυνατό να παρασχεθεί εκ νέου για ολοκληρωμένη συντήρηση οικοδομής, μετά από περίοδο είκοσι περίπου χρόνων από τηνπροηγούμενη παραχώρηση κινήτρων. Σε περίπτωση που η οικοδομή υποστεί ζημιά πέραν από τη συνήθη φθορά του χρόνου από συγκεκριμένα αίτια(π.χ. σεισμός, φωτιά, καθίζηση εδάφους), είναι δυνατό να εξεταστεί παραχώρηση κινήτρων πριν τα είκοσι χρόνια...
Το Καθεστώς προνοεί ενίσχυση προώθησης (50%-100%) προς μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις, ομάδες/οργανώσεις/ενώσεις παραγωγών, συνδέσμους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων ..
• Δίδεται χορηγία €350 για την εγκατάσταση/ αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης (θερμοσιφωνικό ή ενεργό) και €175 για εγκατάσταση/ αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων, ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο...
Τα σημαντικά οφέλη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επίδρασή τους στην κοινωνία και την αγροτική ανάπτυξη αναδεικνύει η πρώτη παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης που τιτλοφορείται «Κύκλοι της γης»...
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν προς τις εγκριμένες Ομάδες Τοπικής Δράσης ΟΤΔ την έκδοση του Εγχειριδίου Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών του Καθεστώτος 19.2 -Δράση 19.2.2:«Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020...
Το Τμήμα Γεωργίας στα πλαίσια προώθησης και προβολής του «Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», αλλά και της καλύτερης πληροφόρησης του κοινού για την εγγραφή του στο Μητρώο, διοργανώνει βραδινές ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε όλες τις αγροτικές περιφέρειες των Επαρχιών...
Νέα 41 - 50 από 65 [Σελίδες 7]

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email