ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υλοποίησε η Εταιρεία:


1. Πρόγραμμα "LEADER +" για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και την τυποποίηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.


2. Πρόγραμμα "R3L Initiative-European Networks of Learning Regions", για τη συνεχή μάθηση.


3. Πρόγραμμα "Leonardo da Vinci" – Πείρα από νέες τεχνολογίες και πρακτικές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


4. Πρόγραμμα INTERREG III C – "Mo.No.Pi" – Ανάδειξη Μνημείων Θρησκευτικού Χαρακτήρα και Δοκιμαστική Εφαρμογή σαν Εναλλακτική μορφή για το θρησκευτικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.


5. Πρόγραμμα INTERREG III B Archimed – "TECHNET", που αφορά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μεσογειακού δικτύου για την πολιτιστική κληρονομιά.


6. Πρόγραμμα INTERREG III B Archimed – "WATERMAP", που αφορά την αξιοποίηση και χρησιμοποίηση ειδικών χαρτών και διαχείριση υπόγειων υδάτινων πόρων.


7. Πρόγραμμα INTERREG III B Archimed – "M.I.D.A", που αφορά τη δημιουργία δικτύου για προώθηση στρατηγικών υποστήριξης της ανάπτυξης αγροτικών περιοχών.


8. Πρόγραμμα INTERREG III B Archimed – "MESFIDE", που αφορά τη δημιουργία δικτύου για προώθηση βιώσιμων πρακτικών τρόπων ψαρέματος.


9. Πρόγραμμα "RAISE PLUS", που αφορά τη προώθηση του διαλόγου μεταξύ διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω διακρατικών εργαστηρίων, σεμιναρίων και συνεδριών που προάγουν τον πολύ-πολυτισμικό διάλογο.
Ιστοσελίδα Προγράμματος: www.raise-plus.org


10. Πρόγραμμα "Europe for citizens: Promotion of Active European Citizenship" που αφορά την προώθηση της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ των πολιτών που ζουν σε χώρες της Ε.Ε. μέσω σεμιναρίων, διαλέξεων, κ.α.11. REGIOCLIMA – Interreg IVC
Ο στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των ΑΤΑ σε σχέση με τις κλιματολογικές αλλαγές. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα εξειδικευτεί στο πως οι κλιματολογικές αλλαγές επηρεάζουν τις τοπικές κοινωνίες και αν υπάρχει δυνατότητα από μειονέκτημα να γίνουν πλεονέκτημα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε €1,999,970. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας είναι συντονιστής εταίρος.
Ιστοσελίδα προγράμματος: www.regioclima.eu


12. MEDLAB – Med Program
Ο στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι πολίτες θα έχουν πιο ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό της ανάπτυξης της περιοχής τους, καταθέτοντας μεσώ της πλατφόρμας τις εισηγήσεις και τις παρατηρήσεις τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε €1,679,866. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας είναι εταίρος.
Ιστοσελίδα προγράμματος: www.medlivinglab.eu


13. MEDOSSIC – Med Program
Ο στόχος του προγράμματος είναι προώθηση της επιχειρηματικότητας βασισμένη σε νέες τεχνολογίες που θα λαμβάνουν υπόψη τους το περιβάλλον. Ειδικότερα, στα πλαίσια υλοποίησης τους προγράμματος θα μεταφερθούν στις χώρες που συμμετάσχουν στο πρόγράμμα, καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη για το πως μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα βασιζόμενοι σε νέες τεχνολογίες που δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε €1,126,581. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας είναι εταίρος.
Ιστοσελίδα προγράμματος: www.medossic.eu


14. RIMED – Med Program
Ο στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος θα επιχειρηθεί η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των επιχειρηματιών για την αναγκαιότητα εφαρμογής της εταιρικής κοινωνική ευθύνης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε €1,572,230. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας είναι εταίρος.
Ιστοσελίδα προγράμματος: rimed.eu


15. DEVELOP–MED – Med Program
Ο στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των εταίρων του προγράμματος για την ορθολογιστικότερη διαχείριση των λιμανιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε €1,066,180. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας είναι εταίρος.
Ιστοσελίδα προγράμματος: www.developmed.eu


16. SMILIES

Το πρόγραμμα SMILIES έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Διακρατικού Συστήματος Καινοτομίας το όποιο συνδέει την καινοτομία και τη διεθνοποίηση των πολιτικών για την ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας. Κατά αυτό τον τρόπο θα αναπτύξει ένα μοντέλο διακυβέρνησης για τη βιομηχανική ανάπτυξη στα νησιά της Μεσόγειου. Το πρόγραμμα θα διοργανώσει θεματικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σχετικά με το πεδίο, από τις οποίες θα προκύψουν βιώσιμες πολιτικές για τη βιομηχανική καινοτομία στα νησιά.

Ιστοσελίδα προγράμματος: www.smilies-project.eu

17. PHILOXENIA

Το πρόγραμμα Philoxenia στοχεύει στην οικονομική, τεχνική και πολιτιστική υποστήριξη ατόμων που επιθυμούν να εγκατασταθούν στις περιοχές-στόχους του προγράμματος για να δημιουργήσουν τις δικές τους μικρο-επιχειρήσεις και να συμβάλουν έτσι στην αναζωογόνηση των αγροτικών αυτών περιοχών. Η αξιοποίηση της επαγγελματικής κινητικότητας, των τεχνολογιών, της πληροφορίας και των επικοινωνιών, η φροντίδα της αειφόρου ανάπτυξης και η αναζήτηση μιας υψηλής ποιότητας ζωής είναι από τους βασικούς στόχους του προγράμματος για την προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών.
Ιστοσελίδα προγράμματος: philoxeniamed.tpa-kepi.gr/index_en.html


18. WASMAN

Το πρόγραμμα WASMAN προτίθεται να προωθήσει τη συνεργασία και τη διάδοση ορθών πρακτικών σε διακρατικό επίπεδο μεταξύ των Μεσογειακών χώρων στον τομέα της διαχείρισης των απόβλητων λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά προβλήματα της περιοχής του κάθε εταίρου. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει και να ενισχύσει τις δημοτικές αρχές στην ανάπτυξη  ενός πιο αποδοτικού Δημοτικού Συστήματος Διαχείρισης Στερεών Απόβλητων (στρατηγική για «μηδέν απόβλητα») και να ενισχύσει τις τοπικές οικονομίες στην παροχή αποδοτικών κινήτρων κόστους στην παραγωγική διαδικασία και τον εντοπισμό κινήτρων για τις τοπικές επιχειρήσεις. Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ευρύτερα των κατοίκων για την αναγκαιότητα ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης.
Ιστοσελίδα προγράμματος: www.wasman.eu/htm/en/index/index_el.jsp

 

19. CHALLENGE – Progress Program

Ο στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση των Ατόμων με ειδικές ανάγκες(ΑΜΕΑ) στην αγορά εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε €103,690. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας είναι εταίρος.

 

20. Επικεφαλής του προγράμματος TRIM
Στόχος του ήταν η προώθηση του αγροτικού τουρισμού στις εσωτερικές περιοχές των νησιών της Μεσογείου (Σαρδηνία, τη Μάλτα και Κύπρος).21. Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) Πρόγραμμα
Μελλοντικές προοπτικές της Αγροτικής Ανάπτυξης:
Σύγκριση διάφορων ευρωπαϊκών σεναρίων.22. Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013».


Το πρόγραμμα στοχεύει τα εξής:

  • Η διευκόλυνση συμμετοχής στο πρόγραμμα του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού επαγγελματιών στον πολιτιστικό τομέα, μέσω της διασύνδεσης με άλλες πηγές πληροφόρησης και εξεύρεσης πολιτιστικών φορέων, από την Κύπρο και το εξωτερικό.
  • Η ενημέρωση των υποψηφίων για οικονομική ενίσχυση, στο πλαίσιο των κοινοτικών πολιτιστικών μηχανισμών.
  • Η καθοδήγηση και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την συμπλήρωση των αιτήσεων.
  • Η διασφάλιση συνεχούς επικοινωνίας με τα διάφορα πολιτιστικά ιδρύματα στην Κύπρο, για πιο επιτυχημένη εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος ‘Πολιτισμός 2007-2013’, σε συνάρτηση με τα τοπικά μέτρα στήριξης.
  • Η ευρεία γνωστοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων, καθώς επίσης και άλλων πληροφοριών που προορίζονται για τον πολιτιστικό τομέα και προέρχονται από την Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Η δημιουργία διασυνδέσεων με άλλα Σημεία Ενημέρωσης σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
  • Η παροχή της δυνατότητας στους πολιτιστικούς φορείς της Κύπρου να εγγραφούν στον κατάλογο Πολιτιστικών Φορέων.
  • Η παροχή της δυνατότητας σε ξένους πολιτιστικούς φορείς να αναζητήσουν συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς από την Κύπρο, όπως και η παροχή βοήθειας σε πολιτιστικούς φορείς από την Κύπρο για εξεύρεση εταίρων από το εξωτερικό.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που διαχειρίστηκε η Εταιρεία:

1. Πρόγραμμα INTERREG III B Archimed - με τίτλο "WBC", που αφορά την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (υποβοήθηση του Δήμου Λευκάρων).
Ιστοσελίδα Προγράμματος: www.wbc-net.org

2. Πρόγραμμα INTERREG III B Archimed - με τίτλο "MULTI-GATE", που αφορά την εφαρμογή ηλεκτρονικών ενεργειών για ενημέρωση διερχομένων από πόλεις κλειδιά, από άτομα που θα έρχονται από διάφορες περιοχές (υποβοήθηση των Δήμων Αραδίππου και Λάρνακας).

 

PHILOXENIAPLUS

Η ΑΝΕΤΕΛ συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα εδώ και δεκαοκτώ μήνες, μαζί με εταίρους από άλλες πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Ο απώτερος στόχος του προγράμματος Philoxeniaplus είναι η προαγωγή της οικονομικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης της νότιας Μεσογείου που  προκύπτει από την επιστροφή των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές για αναζήτηση άλλων εναλλακτικών επαγγελματικών επιλογών.

 

Το Philoxeniaplus αποσκοπεί στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών μέσω της εφαρμογής ορθών πρακτικών (GP) σχετικά με την τοπική διακυβέρνηση, την αναζωογόνηση των χωριών, την ενδυνάμωση του τουρισμού, της διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας, την αναζωογόνηση του τοπικού πληθυσμού από την προσέλκυση και υποδοχή των επισκεπτών και αύξηση των τοπικών οικονομικών πόρων. Αυτό που διακυβεύεται, εξάλλου, είναι η οικειοποίηση αυτών των GP από άλλες περιοχές που επιθυμούν να βιώσουν ένα παρόμοιο τύπο ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, η GP θα πρέπει να στηρίζεται σε ένα μεθοδολογικό οδηγό που να  απευθύνεται στις τοπικές αρχές.

 

MAREMED

Το μεσογειακό Πρόγραμμα "Maremed" αποσκοπεί στη βελτίωση του συντονισμού των περιφερειακών θαλάσσιων πολιτικών μεταξύ των επιπέδων της Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Μεσογειακής Διακυβέρνησης. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική, οι βασικές προτεραιότητες πρέπει να τηρούνται και ταυτόχρονα να γίνεται σωστή διαχείριση.

 

Το έργο αποσκοπεί στα στοιχεία της θαλάσσιας πολιτικής που ενέχουν διακρατική διάσταση.

 

Δεκατέσσερις περιφερειακοί εταίροι και η CRPM θα πραγματοποιήσουν μια επισκόπηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών και των διακυβερνήσεών τους, από την οποία θα προσδιοριστούν οι πιλοτικές παράκτιες ζώνες για τη διακρατική διαχείριση και την κοινοποίηση των επιχειρησιακών εργαλείων για να βοηθηθεί η λήψη αποφάσεων.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: € 1,982,000.00.

 

 

OSAIS

Το πρόγραμμα OSAIS δημιουργήθηκε από την ανάγκη μιας νέας προσέγγισης για την αντιμετώπιση και μελέτη του ζητήματος των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την οικονομική στήριξη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

 

Ο γενικός στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των περιφερειακών / τοπικών πολιτικών ανάπτυξης στις περιοχές των εταίρων του προγράμματος, στους τομείς του οικονομικού εκσυγχρονισμού και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, βοηθώντας την ανταλλαγή και την κατανομή καλών πρακτικών και γνώσεων για οικονομική βοήθεια, για τις ΜΜΕ από το κράτος.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: € 1,996,175.00

 

 

ENSPIRE EU

Το Πρόγραμμα ENSPIRE ΕU δημιουργήθηκε από την ανάγκη προσέλκυσης νέων επιχειρηματιών, εστιάζοντας στην οικοδόμηση και την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής επιχειρηματικής κουλτούρας και της προώθησης της επιχειρηματικής έμπνευσης.

 

Ο γενικός στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης των επαρχιακών πολιτικών με σκοπό την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής κουλτούρας με έναν τρόπο που θα συμβάλει στον οικονομικό εκσυγχρονισμό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: € 1.951.463. 00

 

HELLAND

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση και την ενίσχυση της κοινωνικο-οικονομικής απόδοσης των περιοχών με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της προστασίας του τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τοπίων της λεκάνης της Μεσογείου. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προωθεί την ανάπτυξη και τη διάδοση προηγμένων συστημάτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση, εκμετάλλευση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: € 1.934.000, 00

 

PERIURBAN PARKS

Το πρόγραμμα PERURBAN PARKS είναι μια περιφερειακή πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας, η οποία χρησιμοποιεί διαπεριφερειακή ανταλλαγή εμπειριών στη βελτίωση των πολιτικών σχετικά με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα PERURBAN PARKS επικεντρώνεται ειδικά στην πολιτική και τη διαχείριση των λύσεων για την ελάττωση της πίεσης στη βιοποικιλότητα. Η δημιουργία και διαχείριση των φυσικών πάρκων σε προαστιακές περιοχές έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Οι πρωτοβουλίες αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική για την αποκατάσταση των χώρων.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: € 2,288,528.00

 

 

HANDICRAF TOUR

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της χειροτεχνίας ως ειδική πολιτιστική και οικονομική πηγή των επιλεγμένων μειονεκτουσών επιμέρους περιοχών, εντός του χώρου της συνεργασίας, βάσει επιλεγμένων αγροτουριστικών διαδρομών. Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός στόχος του έργου διαμορφώθηκε μια μίξη από δράσης δικτύωσης μεταξύ τοπικών πολιτιστικών ιδρυμάτων, ειδών χειροτεχνίας, αγροτουρισμού, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών ΜΚΟ. Επιπλέον, το  project κινήθηκε προς την καθιέρωση ενός κοινού λογότυπου για τα βιοτεχνικά προϊόντα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, θεσμοθετήθηκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις στους τομείς της υλοποίησης του έργου και  δημιουργήθηκαν χώροι που διευκόλυναν την παραγωγή και την προώθηση των προϊόντων όπως κοινές εκθέσεις  βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, οργάνωση και απονομή με τιμές της αριστείας, ενώ την ίδια στιγμή εξελίσσονταν οι δραστηριότητες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής (παροχή συμβουλών, σε συνδυασμό κατάρτισης, κλπ).

 

Συνολικός προϋπολογισμός: € 742,320.00

 

 

ΔΙΑΥΔΩΡ

Ο κύριος στόχος είναι η παροχή ενός πλαισίου συστηματικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ανατολικής Κρήτης στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την εξοικονόμηση νερού. Το πλαίσιο θα ενσωματώσει μια σειρά από ενέργειες που θα διευκολύνουν άμεσα την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης από τις δύο χωρικές συνιστώσες. Επίσης,  θα συμβάλει θετικά στην κινητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων για περαιτέρω ανάπτυξη και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου και της Κρήτη προς όφελος  μελλοντικών κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: € 725,000.00

 

ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Το έργο ''ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" υποχρεούται να καλύψει τις ανάγκες που εντοπίζονται στην περιοχή παρέμβασης. Σχεδιάστηκε από κοινού από τους τέσσερις εταίρους του έργου και θα υλοποιήσει δράσεις και δραστηριότητες που αφορούν αγροτουριστικές υπηρεσίες για τα τρόφιμα και τη στέγη, την επεξεργασία των γεωργικών προϊόντων και την παραγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων (χειροτεχνία, κεντήματα, κλπ). Οι προσδοκίες από το έργο περιλαμβάνουν τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εταίρων του έργου και των επιχειρηματιών της περιοχής παρέμβασης, βελτίωση της εξωστρέφειας των αγροτικών επιχειρήσεων, ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή παρέμβασης, εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσω της χρήσης των ΤΠΕ,  βελτίωση των μεθόδων προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων, επέκταση και ενίσχυση των κοινωνικών και παραγωγικών μέσων της περιοχής παρέμβασης, καθώς και αύξηση της απασχόλησης και αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση και κατάρτιση.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: € 1.000.000,00

 

ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ

Το πρόγραμμα ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ έχει ως κύριο στόχο την άμεση εφαρμογή των αρχών του έργου, δημιουργώντας την ευαισθητοποίηση του κοινού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και των κατοίκων, προκειμένου οι πράξεις και οι δραστηριότητές του να έχουν ένα αποτελεσματικό αντίκτυπο. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση στοχεύει σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, ενσωματώνοντας τόσο την περιβαλλοντική μέριμνα και εκπαίδευση ως προτεραιότητα έναντι των απειλών της κλιματικής αλλαγής και βάζοντας μπρος πολιτιστικές αξίες ως εργαλείο για την επίδειξη της ταυτότητας και της ανταγωνιστικότητας σε αυτό το έντονο παγκόσμιο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Ο στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη με τρόπους που διασφαλίζουν τη συνέχεια και τη συνέργεια των επενδυμένων πόρων, τη δημιουργία προοπτικών, την αποτελεσματική ανταπόκριση στην ανάγκη διαφύλαξης της ταυτότητας, την ατομικότητα, την ποικιλομορφία και την ανάδειξη της ελκυστικότητας της. Το έργο είναι ένας φιλόδοξος πιλοτικός μηχανισμός για τη διαφοροποίηση των προοπτικών ανάπτυξης.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: € 1,345,562.00

 

INNOFUN

 

Πρόκειται για ένα έργο που στοχεύει στη μείωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και αγοράς. Παρατηρώντας ότι το χάσμα είναι πολύ μεγάλο μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, ο στόχος του προγράμματος είναι η παραγωγή νέων εργαλείων και πρακτικών για αύξηση της υποστήριξης στους ερευνητές και στις επιχειρήσεις για να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση.

 

Πιο συγκεκριμένα, τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί είναι:

 

- Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ έρευνας, αγοράς και κοινωνίας.

 

- Μη αποδοτικές διαδικασίες επιλογής για χρηματοδότηση.

 

- Εσφαλμένα κριτήρια επιλογής για δημόσια χρηματοδότηση

 

Το Έργο InnoFun θα κινηθεί προς την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων με τη συνεργασία αρκετών χωρών (εταίροι), την ανταλλαγή και βελτίωση πρακτικών μεταξύ τους και την εφαρμογή διαφόρων εργαλείων, όπως η «ψηφιακή αφήγηση" (χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή για την αφήγηση μιας ιστορίας ή ιδέας) .

 

Συνολικός προϋπολογισμός: € 2.031.121,68

 

GRISI PLUS

 

ΤΟ GRISI PLUS στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στον εμπλουτισμό των πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές μέσω της αύξησης της χρήσης  γεωγραφικών πληροφοριών και  εργαλείων, ώστε να παρέχετε υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων στους ενδιαφερόμενους φορείς και στους φορείς χάραξης πολιτικής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι εταίροι θα μοιράζονται τις εμπειρίες τους. Θα γίνεται  μεταφορά καλών πρακτικών σε δύο τομείς που σχετίζονται με κοινά θέματα για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών:

 

• Ανάπτυξη της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών, προκειμένου να προσελκύσουν νέους κατοίκους.

 

• Προώθηση των τοπικών προϊόντων, χάρη στη χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: € 1.629.572,00


Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα που υλοποίησε η Εταιρεία:


1. Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL – με τίτλο "Νέοι Δρόμοι για τη Γυναικεία Απασχόληση στην Κύπρο", που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Νέοι Δρόμοι Γυναικών" και αφορά τον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, τη μείωση του επαγγελματικού διαχωρισμού βάσει του φύλου, την προώθηση μηχανισμών ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας στον εργασιακό χώρο και την ενθάρρυνση της γυναικείας απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (50%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (50%).


2. Πρόγραμμα "Επαγγελματική κατάρτιση προσφύγων και ατόμων με επικουρική προστασία – Δρόμοι Ένταξης" που αφορά την κατάρτιση των ατόμων με επικουρική προστασία για ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα που διαχειρίστηκε η Εταιρεία:


1. Πρόγραμμα στα πλαίσια του Μέτρου 1.4 - με τίτλο "Επέκταση των Μονάδων και Υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωμένων, αναπήρων και άλλων εξαρτωμένων", που αφορά τη δημιουργία Βρεφοκομικού Σταθμού στην Κοινότητα Πύλας.


2. Πρόγραμμα στα πλαίσια του Μέτρου 1.4 - με τίτλο "Επέκταση των Μονάδων και Υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωμένων, αναπήρων και άλλων εξαρτωμένων", που αφορά τη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες στο Δήμο Αραδίππου.


3. Πρόγραμμα στα πλαίσια του Μέτρου 1.4 - με τίτλο "Επέκταση των Μονάδων και Υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωμένων, αναπήρων και άλλων εξαρτωμένων", που αφορά τη δημιουργία Παιδοκομικού Σταθμού στο Δήμο Αθηένου.


4. Πρόγραμμα στα πλαίσια του Μέτρου 1.4 - με τίτλο "Επέκταση των Μονάδων και Υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωμένων, αναπήρων και άλλων εξαρτωμένων", που αφορά τη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ηλικιωμένων και Παροχή Κατ'' Οίκον Φροντίδας στις Κοινότητες Κοφίνου, Μαζωτού, Σκαρίνου και Ψεματισμένου.


5. Πρόγραμμα στα πλαίσια του Μέτρου 1.4 - με τίτλο "Επέκταση των Μονάδων και Υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωμένων, αναπήρων και άλλων εξαρτωμένων", που αφορά τη δημιουργία Νηπιοκομικού Σταθμού στην κοινότητα Πυργών.


6. Παροχή Ψυχολογικής Στήριξης σε Αιτητές Ασύλου

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email