ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
2η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Δράση 19.2.4: «Συνεργασία φορέων για την υλοποίηση δράσεων Κυκλικής Οικονομίας και άλλων φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων»

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ (ΟΤΔ) σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη της 2ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Δράση 19.2.4: «Συνεργασία φορέων για την υλοποίηση δράσεων Κυκλικής Οικονομίας και άλλων φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών των Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014-2020.

Στόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω των Δράσεων Συνεργασίας, με σκοπό οι τοπικοί φορείς να υπερνικήσουν το εμπόδιο του κατακερματισμού, που παρουσιάζεται συχνά στις αγροτικές περιοχές, και να εργαστούν από κοινού για την τοπική ανάπτυξη.

Τα Έργα αυτά σε συνδυασμό με άλλα διαθέσιμα χρηματικά κίνητρα ή ενισχύσεις, αναμένεται να συμβάλουν στις προτεραιότητες της Ένωσης για τις περιοχές της υπαίθρου και συγκεκριμένα στη στήριξη και συγκράτηση του πληθυσμού αλλά και στην αύξηση της απασχόλησης, μέσω της ενθάρρυνσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και ευκαιριών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί ανέρχεται στο ποσό των €125.000 από το οποίο οι €66.250 αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή (53%) που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και οι €58.750 την Εθνική Συμμετοχή (47%). Η ενίσχυση χορηγείται στον Δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του Έργου. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης δύναται να τροποποιηθεί από την ΟΤΔ, αναλόγως και των διαθέσιμων πιστώσεων της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης, μετά από έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής.

 

Οι Δικαιούχοι στη Δράση θα είναι συνεργασίες, οι οποίες εκπροσωπούνται από τον Επκεφαλής Εταίρο και πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας, όπως αυτοί καθορίζονται από την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Μέσω της υπό αναφορά Δράσης η στήριξη παρέχεται ώστε να προωθηθούν μορφές συνεργασίας στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς και συγκεκριμένα στηρίζονται:

(α) οι μέθοδοι συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων εντός της ΕΕ, του γεωργικού και του δασικού τομέα, της αλυσίδας τροφίμων και άλλων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων παραγωγών, συνεταιρισμών και διεπαγγελματικών οργανώσεων·

(β) η δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων (clusters) και δικτύων.

Περιοχή παρέμβασης της  ΟΤΔ είναι οι ακόλουθες κοινότητες: Άγιοι Βαβατσινιάς, Αλαμινός, Αχερίτου/Βρυσούλες, Βαβατσινιά, Βάβλα, Δελίκηπος, Καλαβασός, Κάτω Δρυς, Κάτω Λεύκαρα, Κλαυδιά, Λάγεια, Μαρί, Μαρώνι, Μελίνη, Μενόγεια, Οδού, Πάνω Λεύκαρα, Σκαρίνου, Τόχνη, Τρούλλοι, Χοιροκοιτία, Ψεματισμένος, Άγιος Θεόδωρος, Ορά, Δήμος Αθηένου, Αγγλισίδες, Αγία Άννα, Αλεθρικό, Βορόκληνη, Κίτι, Κόρνος, Μαζωτός, Μοσφιλωτή, Καλό Χωριό Λάρνακας, Αυγόρου και Άχνα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων γίνεται από την ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της ΟΤΔ. Οι αιτήσεις οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα περνούν σε επόμενο στάδιο κατά το οποίο θα αξιολογούνται/ βαθμολογούνται με βάση σύστημα μοριοδότησης μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πιστώσεων.

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% για τις επενδύσεις και στο 100% για τις λοιπές κατηγορίες δαπανών. Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης θα ανέρχεται στις €50.000.

Η Πρόσκληση και τα Παραρτήματα της διατίθενται, στα γραφεία της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου ΛΤΔ» στη Δ/νση: Αγίου Λάζαρου 2Β, Ορόκλινη, Λάρνακα, Κύπρος, Τ.Κ. 7040 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ στο www.anetel.com

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από την 15η Ιουνίου 2023 μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ

Αγίου Λαζάρου 2Β, 7040, Βορόκληνη, Λάρνακα

Τηλ: 24815280, Φαξ: 24636817

Email: info@anetel.com

Για τα έγγραφα της προκήρυξης δείτε πιο κάτω.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email