ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από 11/4/2017 μέχρι 30/6/2017 για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

Δικαιούχοι για εγγραφή στο Μητρώο είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή συνεταιρισμοί εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα και πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 26(1)/2016 για τη Δημιουργία Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

Το Μητρώο Αγροτών διαχωρίζεται σε Μητρώο Α-Γεωργών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώο Β-Μερικής Γεωργικής Απασχόλησης και Παραδοσιακών Επαγγελμάτων.

Το Μητρώο Α θα περιλαμβάνει τα στοιχεία των αγροτών που η αποκλειστική επαγγελματική δραστηριότητα τους είναι η παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας , καθώς και όσων έχουν αποδεδειγμένα τη μόνιμη διαμονή τους στην ύπαιθρο, σε περιοχές με υψόμετρο από 390 μέτρα και άνω και ασχολούνται με την παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας, με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Νόμου 26(Ι)/2016 που προνοεί για την δημιουργία του Μητρώου.

Το Μητρώο Β, μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει τα στοιχεία των ακόλουθων δικαιούχων:

(α) Φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή συνεταιρισμούς που παρέχουν υπηρεσίες αγροτουρισμού και δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην ύπαιθρο, με την ενημέρωση ή/και την προβολή, αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η γεωργική εκμετάλλευση τους.

(β) Φυσικών προσώπων που ασκούν μη επαγγελματική γεωργική δραστηριότητα και έχουν εισοδήματα που προκύπτουν από την παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.

(γ) Φυσικών προσώπων που ασκούν παραδοσιακά επαγγέλματα όπως αυτά καθορίζονται στο Νόμο και παράγουν παραδοσιακά προϊόντα.

Για την εγγραφή στο Μητρώο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Τμήμα Γεωργίας, μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφάλειας «Αριάδνη», την αίτηση τους και όπου απαιτείται μαζί και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Οι αιτητές θα ενημερώνονται μέσω του Ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης τους.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι αιτητές για να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση μέσω της «Αριάδνης» θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν το σχετικό προφίλ τους στην πλατφόρμα, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση στην «Αριάδνη». Η σχετική πληροφόρηση για τη δημιουργία του σχετικού προφίλ βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας.

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ο αιτητής εγγράφεται στο Μητρώο από το Τμήμα Γεωργίας και εκδίδεται Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οποίο φαίνεται η κατηγορία του Μητρώου στον οποίο καταχωρήθηκε η εγγραφή του.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο αιτητής έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απορριπτικής απάντησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τη σχετική πληροφόρηση από την ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/da του Τμήματος Γεωργίας (θεματική ενότητα που αφορά το Μητρώο Αγροτών), τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και τα ΚΕΑ. Προτρέπονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησης τους να διαβάσουν το ενημερωτικό έντυπο του Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (αντίγραφο μπορούν να προμηθευτούν από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία ή την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας).
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email