ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Ανακοινώσεις
Αριθμός πρόσκλησης: 4.1/4.3.1.1/01/09.2019 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν (δημιουργία νέων επιχειρήσεων) με τη μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων σε ότι αφορά το χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Μέσω του Σχεδίου δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  Κατηγορία 1. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση μονάδων Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων  Κατηγορία 2. Επενδύσεις που αφορούν το Λιανικό Εμπόριο Αλιευμάτων από πλανόδιους πωλητές.  Κατηγορία 3. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση μονάδων Μεταποίησης Αλιευτικών Προϊόντων Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, στα γραφεία της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες της Εταιρείας (8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.), αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής πλήρως συμπληρωμένα στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.anetel.com/page.php?&lng=GR&id=146..
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: 896,200.00 ΕΥΡΩ. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Ελάχιστος Προϋπολογισμός έργου: €50.000 Μέγιστος Προϋπολογισμός Έργου: €896.200 Οι Δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της Δράσης είναι οι ακόλουθες: 1) Βασικές υπηρεσίες για τον πληθυσμό της περιοχής: Αφορά έργα για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον τοπικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της αναψυχής και του πολιτισμού, καθώς και των σχετικών υποδομών. Ενδεικτικά, τα έργα μπορεί να αφορούν Αναπλάσεις πλατειών, αναπαλαίωση παλιών κτιρίων/ νέα κτίρια για Πολιτιστικά κέντρα, Πολυκέντρα Νεότητας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Βιβλιοθήκες και Βιβλιοθήκες νέας τεχνολογίας, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας ή και Διανυκτέρευσης Ηλικιωμένων κ.α. 2) Τουριστικές Υποδομές Μικρής Κλίμακας: Αφορά έργα δημόσιας χρήσης, όπως υποδομές αναψυχής, τουριστικής πληροφόρησης και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας. Ενδεικτικά, τα έργα μπορεί να αφορούν Κέντρα Πληροφόρησης και Θεματικά ή Τοπικά/Περιφερειακά Μουσεία. 3) Αποκατάσταση και Αναβάθμιση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς: Αφορά έργα που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αλιευτικών τοπίων και τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ενδεικτικά, τα έργα μπορεί να αφορούν στην ανάπλαση και την επέκταση των υποδομών των περιοχών, όπως η ανάπλαση και η προστασία των δημόσιων χώρων (π.χ. πλατείες, πεζοδρόμια, χώροι πρασίνου, εξοπλισμός ανοικτού χώρου, κλπ.). Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται επίσης και η Αποκατάσταση Εξωτερικών Όψεων Ιδιωτικών Κτιρίων. Επίσης, έργα που αφορούν την προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών στοιχείων του ανθρωπογενούς και αλιευτικού περιβάλλοντος Επίσης, περιλαμβάνονται έργα για την αξιοποίηση τοποθεσιών ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, μονοπάτια και βελτίωση θέσεων θέας των αλιευτικών περιοχών. 4) Θαλάσσια Συγκοινωνία-Προσβασιμότητα: Αφορά έργα που συνδέονται με τη βελτίωση της θαλάσσιας συγκοινωνία και προσβασιμότητας των αλιευτικών περιοχών και βελτίωση των σχετικών υποδομών. Ενδεικτικά, τα έργα μπορεί να αφορούν πλωτές πλατφόρμες, εξέδρες-προβλήτες, αποβάθρες και ράμπες, θαλάσσιο τραμ κτλ. • Το ύψος ενίσχυσης θα φτάνει το 100% ανάλογα με το ισχύον Ποσοστό Συμμετοχής της Κοινότητας/ Δήμου για την υλοποίηση έργων υποδομής από τον κρατικό προϋπολογισμό. • Δεν είναι επιλέξιμα έργα που αφορούν την κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυόσκαλλων. ..
Μέσα από τη Δράση 4.3.4.1 «Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις που θα δίνουν την ευκαιρία στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής παρέμβασης, στους τοπικούς (και υπερτοπικούς) συνδέσμους των αλιέων, καθώς και στους πολιτιστικούς φορείς και τα οργανωμένα σύνολα, να αναδείξουν, να προβάλουν και να προωθήσουν την αλιευτική ταυτότητα και χαρακτήρα της περιοχής, μέσα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων – φεστιβάλ, συγκεκριμένου θεματικού περιεχομένου, άμεσα συνδεδεμένου με την αλιευτική δραστηριότητα, τα αλιευτικά προϊόντα, την προβολή των παραδοσιακών αλιευτικών επαγγελμάτων, και της τοπικής γαστρονομίας καθώς και στην ανάδειξη της αξίας του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης. ..
Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου ΛΤΔ» σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη του Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.3.2: «Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER Επαρχιών Λάρνακας- Αμμοχώστου 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες στον πάρακάτω σύνδεσμο http://anetel.com/page.php?&lng=GR&id=145 ..
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν (δημιουργία νέων επιχειρήσεων) με τη μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων σε ότι αφορά το χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Μέσω του Σχεδίου δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  Κατηγορία 1. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση μονάδων Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων  Κατηγορία 2. Επενδύσεις που αφορούν το Λιανικό Εμπόριο Αλιευμάτων από πλανόδιους πωλητές.  Κατηγορία 3. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση μονάδων Μεταποίησης Αλιευτικών Προϊόντων Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, στα γραφεία της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες της Εταιρείας (8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.), αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής πλήρως συμπληρωμένα. ..
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την παροχή υπηρεσιών σε κέντρα εστίασης και αναψυχής - ψαροταβέρνες Συγκεκριμένα, μέσω του Σχεδίου δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  Κατηγορία 1. Εκσυγχρονισμός Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής – Ψαροταβέρνες  Κατηγορία 2. Ίδρυση Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής - Ψαροταβέρνες Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου που βρίσκονται στην διεύθυνση Αγίου Λαζάρου 2β, 7040, Ορόκλινη, Λάρνακα, από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.anetel.com) καθώς και από την ιστοσελίδα του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020 (www.moa.gov.cy/thalassa). Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 μέχρι την Παρασκευή 9 Αυγούστου του 2019, στα γραφεία της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες της Εταιρείας (8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.), αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής πλήρως συμπληρωμένα. ..
Αντιμετώπιση των σοβαρότερων εχθρών λαχανικών και θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην Κύπρο-Αντιμετώπιση Tuta absoluta. Τετάρτη, 08-05-19 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης στην Σκαρίνου..
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου, στα πλαίσια στήριξης της κυπριακής γαλακτοκομίας, είναι Υποστηρικτής του Παγκύπριου Συνεδρίου για την κυπριακή γαλακτοκομία «Τα γενόμενα παρά του γάλακτος», που θα διεξαχθεί το Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία από τις 9:00 π.μ μέχρι τις 6:00 μ.μ...
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθυντής και το Προσωπικό της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ σας εύχονται ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! Τα γραφεία μας θα είναι κλειστά για τις γιορτές από τις 24/12/2018 μέχρι 02/01/2019. ..
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου, στα πλαίσια της υλοποίησης της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών των επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014-2020 του Μέτρου 19 – Leader προχωρά στην υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Κατάρτισης στο αντικείμενο «Αγροτουρισμός – Εναλλακτικός Τουρισμός»...
Νέα 1 - 10 από 63 [Σελίδες 7]

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email