ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Η ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ  (ΑΝΕΤΕΛ) ήταν μια πρωτοβουλία της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας.

Μετά από μακροχρόνια συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά δρώμενα και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας, με την ένθερμη υποστήριξη των Δήμων της Επαρχίας Λάρνακας και άλλων φορέων, θεώρησε απαραίτητη τη δημιουργία ενός ευέλικτου μηχανισμού. Μέσω αυτού του μηχανισμού, θα καθίστατο δυνατή η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες που διέπουν τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην απορρόφηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων για υλοποίηση του οράματος κάθε Κοινότητας και Δήμου.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου Λτδ, στα πλαίσια του «Μέτρου 19-LEADER» της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών των Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014-2020, Δράση 19.2.1 «Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες» προχωρά στην υλοποίηση δύο Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Κατάρτισης στα πιο κάτω αντικείμενα: Α) Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης και Αναψυχής» Β) Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο αντικείμενο «Διαχείριση Ολικής Ποιότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ..
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή θέση Λειτουργού Αλιείας. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο info@anetel.com μέχρι την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00. ..
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ (ΟΤΔ) σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη της 1ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Δράση 19.2.4: «Δράσεις Συνεργασίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών των Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014-2020. ..
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την 2η Εκδήλωση ενδιαφέροντος της Δράσης 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» μετατίθεται από τις 14 Μαΐου 2021, στις 30 Ιουνίου 2021...
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ (ΟΤΔ) σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη της 2ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών των Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014-2020. Στόχος της Δράσης είναι η στήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό (π.χ παραδοσιακά εστιατόρια ή καφενεία, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα λιανικής πώλησης που σχετίζονται με γεωργικά προϊόντα, καθώς και εμπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον πολιτισμό, την παράδοση, τα τοπικά προϊόντα). Όλες οι Δράσεις συστήνεται να δίνουν έμφαση στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος ή/και του παραδοσιακού χαρακτήρα της κυπριακής υπαίθρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί ανέρχεται στο ποσό των €400.000 από το οποίο οι €212.000 αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή (53%) που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και οι €188.000 την Εθνική Συμμετοχή (47%). Η ενίσχυση χορηγείται στον Δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του Έργου. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης δύναται να τροποποιηθεί από την ΟΤΔ, αναλόγως και των διαθέσιμων πιστώσεων της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης, μετά από έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής. Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές ή μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα με την υλοποίηση της δράσης τους σε αγροτικές περιοχές, φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές και γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού. Οι δυνητικοί δικαιούχοι/αιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για χορηγία η οποία θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ. Περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ είναι οι ακόλουθες κοινότητες: Άγιοι Βαβατσινιάς, Αλαμινός, Αχερίτου/Βρυσούλες, Βαβατσινιά, Βάβλα, Δελίκηπος, Καλαβασός, Κάτω Δρυς, Κάτω Λεύκαρα, Κλαυδιά, Λάγεια, Μαρί, Μαρώνι, Μελίνη, Μενόγεια, Οδού, Πάνω Λεύκαρα, Σκαρίνου, Τόχνη, Τρούλλοι, Χοιροκοιτία, Ψεματισμένος, Άγιος Θεόδωρος, Ορά, Δήμος Αθηένου, Αγγλισίδες, Αγία Άννα, Αλεθρικό, Βορόκληνη, Κίτι, Κόρνος, Μαζωτός, Μοσφιλωτή, Καλό Χωριό Λάρνακας, Αυγόρου και Άχνα. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων γίνεται από την ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της ΟΤΔ. Οι αιτήσεις οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα περνούν σε επόμενο στάδιο κατά το οποίο θα αξιολογούνται/ βαθμολογούνται με βάση σύστημα μοριοδότησης μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πιστώσεων. Το κατώτατο ποσό χορηγίας (Δημόσιας Χρηματοδότησης) είναι το ποσό των €10.000 και ανώτατο ποσό χορηγίας το ποσό των €200.000. Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης. Στις επενδύσεις που γίνονται στις ορεινές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΑ 2014-2020, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης. Η Πρόσκληση και τα Παραρτήματα της, διατίθενται στα γραφεία της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου ΛΤΔ» στη Διεύθυνση Αγίου Λάζαρου 2Β, Ορόκλινη, Λάρνακα, Κύπρος, Τ.Κ. 7040, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (με διευθέτηση ραντεβού). Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ στο www.anetel.com Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από την 1η Φεβρουαρίου 2021 μέχρι την 14η Μαΐου 2021. ..

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email